รู้จักกับประเทศลาว ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว ตั้งอยู่ในดินแดนแห่งสุวรรณภูมิหรืออินโดจีน เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนในเอเชียอาคเนย์

ทางทิศเหนือประเทศลาวติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทางทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมแห่งสภาพเมียนมาร์

ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากมาย มีพื้นที่ถึง 200,000 กิโลเมตร เรามักจะเรียกประเทศลาวอีกชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ เนื่องจากว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาว มักจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีต้นน้ำที่สำคัญถึง 13 สาย แม่น้ำสายที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวก็คือแม่น้ำโขง ชาวลาวจะเรียกกันว่าแม่น้ำของ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวในแขวงจำปาสัก มีความกว้างถึง 1 กิโลเมตร

ไทยกับลาว ถูกกั้นและแบ่งเขตแดนจากกันด้วยแม่น้ำ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนของทั้งสองประเทศ โดยส่วนที่ติดต่อกันและมีแม่น้ำยาวคาดการณ์นั้นมีความยาวประมาณ 1400 กิโลเมตร

สภาพอากาศ

ประเทศลาวมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกับประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือ ที่ติดกับประเทศจีน ซึ่งก็จะทำให้ได้รับอิทธิพลอากาศจากทางด้านเหนือ ที่ค่อนข้างเย็นและหนาวในบางฤดู ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของประเทศลาวจะมีเป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อนวางเรียงรายกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิดอากาศที่ค่อนข้างหนาวจัด

สวนทางประเทศลาวตอนใต้ที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบกับที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้สภาพอากาศมีความร้อนชื้น และมีอากาศร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน โดยฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเป็นต้นไป

ศาสนา

ประชากรในประเทศลาวมากกว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เช่นเดียวกับคนไทยเรา โดยจะถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด ส่วนอีก 10% ก็จะแบ่งเป็นไปนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม โดยจะออกไปทางศาสนาคริสต์เยอะกว่า เนื่องจากอิทธิพลที่ได้จากฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้านายนิคม ที่ได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงที่ได้ปกครองประเทศลาวอายุ

ชนชาติ

ประเทศลาวมีจำนวนประชากรประมาณ 6.5 ล้านคนในปีพศ. 2560 โดยจะประกอบไปด้วย3 ชนเผ่าใหญ่ๆซึ่งได้แก่ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง โดยประชากรที่มากที่สุดก็จะเป็นอยู่ในชนเผ่าลาวลุ่ม ซึ่งจะเป็นคำที่ใช้เรียกชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขง ซึ่งคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวคือดอกจำปา คนไทยเราจะเรียกว่าดอกลั่นทม เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกและขึ้นได้เองตามธรรมชาติ สามารถพบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะในแขวงจำปาสักหรือทางตอนใต้ของประเทศลาว ดอกจำปาหรือดอกลั่นทมนี้ มีถิ่นกำเนิดที่มาจากทวีปอเมริกา เช่นเดียวกันกับดอกยี่โถ ชวนชม และบานบุรี สำนวนดอกจำปาที่อยู่ในประเทศลาว จะมีสายพันธุ์เดียวกันกับประเทศไทยเรา ก็คือตัวดอกจะเป็นสีขาว มีสีเหลืองแทรกระหว่างใบเล็กน้อย โดยสันนิษฐานว่า เกิดจากชาวสเปนที่ได้นำดอกลั่นทมมาปลูกที่ประเทศฟิลิปปินส์ แล้วจึงมีการแพร่ขยายเข้ามายังประเทศไทยและประเทศลาว